Trích từ Dân Chúa

Bổ nhiệm Giám Mục tại Viên Chăn, Lào

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/bo-nhiem-giam-muc-tai-vien-chan-lao/