Trích từ Dân Chúa

Quy chế các vụ hiện ra thời Trung Cổ và thời các Công Đồng Chung trong Giáo Hội

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net/duc-me/quy-che-cac-vu-hien-ra-thoi-trung-co-va-thoi-cac-cong-dong-chung-trong-giao-hoi/