Trích từ Dân Chúa

Những ngày Lễ Đức Mẹ theo chu kỳ năm phụng vụ

Lm Phêrô, CMC

Nguồn: dongcong.net

 1. Ngày 01/01: Lễ Mẹ Thiên Chúa
 2. Ngày 02/02: Lễ Mẹ Dâng Chúa
 3. Ngày 12/02: Lễ Mẹ Lộ Đức
 4. Ngày 25/03: Lễ Truyền Tin
 5. Ngày 31/05: Lễ Mẹ Thăm Viếng
 6. Thứ Bảy Tuần II sau Lễ Hiện Xuống: Lễ Trái Tim Mẹ
 7. Ngày 16/07: Lễ Mẹ Núi Carmêlô
 8. Ngày 05/08: Lễ Cung Hiến Đền Thờ...
 9. Ngày 15/08: Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời
 10. Ngày 22/08: Lễ Mẹ Nữ Vương
 11. Ngày 08/09: Lễ Sinh Nhật Mẹ
 12. Ngày 12/09: Lễ Thánh Danh Mẹ
 13. Ngày 15/09: Lễ Mẹ Sầu Bi
 14. Ngày 07/10: Lễ Mẹ Mân Côi
 15. Ngày 21/11: Lễ Mẹ Dâng Mình
 16. Ngày 08/12: Lễ Mẹ Vô Nhiễm
 17. Ngày 12/12: Lễ Mẹ Guadalupe
 18. Lễ ngoại lịch về Đức Mẹ: Lễ Ngày Thứ Bảy

Lm Phêrô, CMC

URL: http://danchuausa.net/duc-me/nhung-ngay-le-duc-me-theo-chu-ky-nam-phung-vu/