Trích từ Dân Chúa

Năm xưa trên cây sồi làng Fatima

Lm Đaminh Nguyễn Ngọc Long

URL: http://danchuausa.net/duc-me/nam-xua-tren-cay-soi-lang-fatima/