Trích từ Dân Chúa

Khi quyền lực hỏa ngục nổi dậy, Thiên Chúa đã kịp thời can thiệp

Lm Nguyễn Hữu Thy

URL: http://danchuausa.net/duc-me/khi-quyen-luc-hoa-nguc-noi-day-thien-chua-da-kip-thoi-can-thiep/