Trích từ Dân Chúa

Đức Bà của tât cả mọi Dân tộc tại Alkmaar bên Hoà Lan

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net/duc-me/duc-ba-cua-tat-ca-moi-dan-toc-tai-alkmaar-ben-hoa-lan/