Trích từ Dân Chúa

Các luật lệ và tiêu chuẩn giúp phân định các vụ hiện ra và mạc khải tư

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net/duc-me/cac-luat-le-va-tieu-chuan-giup-phan-dinh-cac-vu-hien-ra-va-mac-khai-tu/