Trích từ Dân Chúa

Yêu thương là chu toàn lề luật (2)

Lm Giuse Nguyễn Hữu An

URL: http://danchuausa.net//yeu-thuong-la-chu-toan-le-luat-2/