Trích từ Dân Chúa

Yêu Người Thân Cận Như Chính Mình

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

URL: http://danchuausa.net//yeu-nguoi-than-can-nhu-chinh-minh/