Trích từ Dân Chúa

Ý nghĩa của việc trao áo trắng và nến sáng trong Bí Tích Rửa Tội

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net//y-nghia-cua-viec-trao-ao-trang-va-nen-sang-trong-bi-tich-rua-toi/