Trích từ Dân Chúa

Ý cầu nguyện tháng Tám của Đức Thánh Cha: “Cầu nguyện cho các giá trị gia đình”

Thanh Quảng, sdb

URL: http://danchuausa.net//y-cau-nguyen-thang-tam-cua-duc-thanh-cha-cau-nguyen-cho-cac-gia-tri-gia-dinh/