Trích từ Dân Chúa

Xin cho giáo dân biết chu toàn sứ mệnh chuyên biệt của mình

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net//xin-cho-giao-dan-biet-chu-toan-su-menh-chuyen-biet-cua-minh/