Trích từ Dân Chúa

Xin cha tha cho họ vì họ lầm…

Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa

URL: http://danchuausa.net//xin-cha-tha-cho-ho-vi-ho-lam/