Trích từ Dân Chúa

Xây dựng hiệp nhất yêu thương

+ GM GB Bùi Tuần

URL: http://danchuausa.net//xay-dung-hiep-nhat-yeu-thuong/