Trích từ Dân Chúa

Vợ chồng được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và giống với Thiên Chúa

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net//vo-chong-duoc-dung-nen-theo-hinh-anh-thien-chua-va-giong-voi-thien-chua/