Trích từ Dân Chúa

VietCatholic phỏng vấn Cha Bernado Cervellera tại trụ sở thông tấn xã Asia News ở giáo đô Rôma

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//vietcatholic-phong-van-cha-bernado-cervellera-tai-tru-so-thong-tan-xa-asia-news-o-giao-do-roma/