Trích từ Dân Chúa

VietCatholic phỏng vấn các Cha Quản Thủ Thánh Địa: Hành hương là giúp duy trì sự sống còn của Kitô Giáo

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//vietcatholic-phong-van-cac-cha-quan-thu-thanh-dia-hanh-huong-la-giup-duy-tri-su-song-con-cua-kito-giao/