Trích từ Dân Chúa

Việc làm của Đức tin là Đức ái

Lm Giuse Nguyễn Hữu An

URL: http://danchuausa.net//viec-lam-cua-duc-tin-la-duc-ai/