Trích từ Dân Chúa

Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 17/1/2018: Thánh lễ đầu tiên của Đức Thánh Cha trên đất Chí Lợi ngày 16/1/2018

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//video-the-gioi-nhin-tu-vatican-17-1-2018-thanh-le-dau-tien-cua-duc-thanh-cha-tren-dat-chi-loi-ngay-16-1-2018/