Trích từ Dân Chúa

Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 17/1/2018: Diễn từ của Đức Thánh Cha trước tổng thống, chính quyền dân sự Chí Lợi và ngoại giao đoàn

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//video-the-gioi-nhin-tu-vatican-17-1-2018-dien-tu-cua-duc-thanh-cha-truoc-tong-thong-chinh-quyen-dan-su-chi-loi-va-ngoai-giao-doan/