Trích từ Dân Chúa

Video: Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 08/10/2018: Bế mạc Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang Úc Châu

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//video-suy-niem-voi-duc-thanh-cha-phanxico-08-10-2018-be-mac-dai-hoi-thanh-mau-lien-bang-uc-chau/