Trích từ Dân Chúa

Video: Suy Niệm ngày 20/11/2018: Gương mục tử của vị Tuyên Úy hy sinh sau cùng trong Thế Chiến Thứ 2

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//video-suy-niem-ngay-20-11-2018-guong-muc-tu-cua-vi-tuyen-uy-hy-sinh-sau-cung-trong-the-chien-thu-2/