Trích từ Dân Chúa

Video: Phỏng vấn Lm Vũ Hải Đăng nhân Đại Hội Thánh Mẫu La vang, Melbourne, Australia

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//video-phong-van-lm-vu-hai-dang-nhan-dai-hoi-thanh-mau-la-vang-melbourne-australia/