Trích từ Dân Chúa

Video Lễ khấn năm 2018 tại Đan Viện Xitô Phước Hải

Minh Thiên

Minh Thiên

URL: http://danchuausa.net//video-le-khan-nam-2018-tai-dan-vien-xito-phuoc-hai/