Trích từ Dân Chúa

Video: Hoạt động của phóng viên VietCatholic tại các Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//video-hoat-dong-cua-phong-vien-vietcatholic-tai-cac-dai-hoi-gioi-tre-the-gioi/