Trích từ Dân Chúa

Video: Giáo Hội Năm Châu 31/12/2018: Diễn từ cuối năm của Đức Thánh Cha với giáo triều Rôma

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//video-giao-hoi-nam-chau-31-12-2018-dien-tu-cuoi-nam-cua-duc-thanh-cha-voi-giao-trieu-roma/