Trích từ Dân Chúa

Video: Giáo Hội Năm Châu 29/10/2018: Những tranh cãi xung quanh luật độc thân linh mục

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//video-giao-hoi-nam-chau-29-10-2018-nhung-tranh-cai-xung-quanh-luat-doc-than-linh-muc/