Trích từ Dân Chúa

Video: Giáo Hội Năm Châu 13/08/2018: Bối cảnh giới trẻ trước Thượng Hội Đồng Giám Mục về Thanh Niên

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//video-giao-hoi-nam-chau-13-08-2018-boi-canh-gioi-tre-truoc-thuong-hoi-dong-giam-muc-ve-thanh-nien/