Trích từ Dân Chúa

Video: Giáo Hội Năm Châu 12/03/2018: Vấn đề các nữ tu giúp việc cho các linh mục và giám mục

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//video-giao-hoi-nam-chau-12-03-2018-van-de-cac-nu-tu-giup-viec-cho-cac-linh-muc-va-giam-muc/