Trích từ Dân Chúa

Vì đâu Maria vội vã lên đường?

Lm Anphong Nguyễn Công Minh, ofm

URL: http://danchuausa.net//vi-dau-maria-voi-va-len-duong/