Trích từ Dân Chúa

Vatican công bố lá thư trả lời cho TGM nổi loạn Viganò: Hồng Y Ouellet khuyên hãy ăn năn và từ bỏ những âm mưu chính trị không có nền tảng

Trần Mạnh Trác

URL: http://danchuausa.net//vatican-cong-bo-la-thu-tra-loi-cho-tgm-noi-loan-vigano-hong-y-ouellet-khuyen-hay-an-nan-va-tu-bo-nhung-am-muu-chinh-tri-khong-co-nen-tang/