Trích từ Dân Chúa

Vatican chuẩn bị trả lời những cáo buộc cuả TGM Viganò

Kateri Diễm Châu

URL: http://danchuausa.net//vatican-chuan-bi-tra-loi-nhung-cao-buoc-cua-tgm-vigano/