Trích từ Dân Chúa

Vatian không chấp thuận cho người phối ngẫu theo đạo Tin Lành, kết hôn với người Công Giáo được rước lễ

Nguyễn Long Thao

URL: http://danchuausa.net//vatian-khong-chap-thuan-cho-nguoi-phoi-ngau-theo-dao-tin-lanh-ket-hon-voi-nguoi-cong-giao-duoc-ruoc-le/