Trích từ Dân Chúa

Úc Châu: Giáo phận Darwin, vùng bắc Úc sắp có Tân Giám Mục

Jos. Vĩnh SA

URL: http://danchuausa.net//uc-chau-giao-phan-darwin-vung-bac-uc-sap-co-tan-giam-muc/