Trích từ Dân Chúa

TV Thời Sự Giáo Hội và Thế Giới Ngày Nay, Thứ Hai 8/10/2018: Khánh thành tượng Mẹ La Vang và Bia Kinh Tám Mối Phúc tiếng Việt Nam ngày 18 và 19 tháng

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net//tv-thoi-su-giao-hoi-va-the-gioi-ngay-nay-thu-hai-8-10-2018-khanh-thanh-tuong-me-la-vang-va-bia-kinh-tam-moi-phuc-tieng-viet-nam-ngay-18-va-19-thang-10/