Trích từ Dân Chúa

Tuyên bố của Phòng Báo Chí Tòa Thánh về trường hợp lạm dụng tại Chí Lợi

Giuse Thẩm Nguyễn

URL: http://danchuausa.net//tuyen-bo-cua-phong-bao-chi-toa-thanh-ve-truong-hop-lam-dung-tai-chi-loi/