Trích từ Dân Chúa

Tuyên bố chung của Nhóm Làm Việc Chung Việt Nam và Toà Thánh

Văn Yên, SJ

URL: http://danchuausa.net//tuyen-bo-chung-cua-nhom-lam-viec-chung-viet-nam-va-toa-thanh/