Trích từ Dân Chúa

Tương quan tình yêu giữa Israel và Thiên Chúa theo ngôn sứ Isaia

Linh Tiến Khải

URL: http://danchuausa.net//tuong-quan-tinh-yeu-giua-israel-va-thien-chua-theo-ngon-su-isaia/