Trích từ Dân Chúa

Trung Thành Mang Ánh Đuốc Phúc Âm

Lm Giuse Trương Đình Hiền

URL: http://danchuausa.net//trung-thanh-mang-anh-duoc-phuc-am/