Trích từ Dân Chúa

Trung quốc cấm hoàn toàn việc truyền giảng Tin mừng trên internet

Hồng Thủy

URL: http://danchuausa.net//trung-quoc-cam-hoan-toan-viec-truyen-giang-tin-mung-tren-internet/