Trích từ Dân Chúa

Tranh luận về vấn đề cho người Tin Lành rước lễ: Đức Thánh Cha khuyên các Giám Mục Đức tìm kiếm một sự đồng tâm nhất trí

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//tranh-luan-ve-van-de-cho-nguoi-tin-lanh-ruoc-le-duc-thanh-cha-khuyen-cac-giam-muc-duc-tim-kiem-mot-su-dong-tam-nhat-tri/