Trích từ Dân Chúa

Trả về cho Chúa những gì thuộc về Chúa

Lm Đan Vinh

URL: http://danchuausa.net//tra-ve-cho-chua-nhung-gi-thuoc-ve-chua/