Trích từ Dân Chúa

Tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin khẳng định Giáo Hội không thể phong chức linh mục cho phụ nữ

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//tong-truong-bo-giao-ly-duc-tin-khang-dinh-giao-hoi-khong-the-phong-chuc-linh-muc-cho-phu-nu/