Trích từ Dân Chúa

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc bày tỏ âu lo về tình hình thế giới

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//tong-thu-ky-lien-hiep-quoc-bay-to-au-lo-ve-tinh-hinh-the-gioi/