Trích từ Dân Chúa

Tổng Thống Ngô Đình Diệm

Hà Minh Thảo

URL: http://danchuausa.net//tong-thong-ngo-dinh-diem/