Trích từ Dân Chúa

Tổng Kết: Hội thảo về việc đào tạo Thần học cho các chủng sinh

Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương

URL: http://danchuausa.net//tong-ket-hoi-thao-ve-viec-dao-tao-than-hoc-cho-cac-chung-sinh/