Trích từ Dân Chúa

Tông huấn mới của Đức Thánh Cha về việc nên thánh

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//tong-huan-moi-cua-duc-thanh-cha-ve-viec-nen-thanh/