Trích từ Dân Chúa

Tổng giáo phận Minnesota Hoa Kỳ bồi thường 210 triệu dollars cho 450 nạn nhân bị xâm phạm tình dục

Nguyễn Long Thao

URL: http://danchuausa.net//tong-giao-phan-minnesota-hoa-ky-boi-thuong-210-trieu-dollars-cho-450-nan-nhan-bi-xam-pham-tinh-duc/