Trích từ Dân Chúa

Tôn Vương Đầng “Bị Đóng Đinh Thập Giá”

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

URL: http://danchuausa.net//ton-vuong-dang-bi-dong-dinh-thap-gia/