Trích từ Dân Chúa

Tối Cao Pháp Viện Pakistan tha bổng Asia Bibi, Hồi Giáo cực đoan lập tức nổi loạn

Đặng Tự Do

URL: http://danchuausa.net//toi-cao-phap-vien-pakistan-tha-bong-asia-bibi-hoi-giao-cuc-doan-lap-tuc-noi-loan/